نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
/
/
 
کد ملی*  
شماره شناسنامه*  
محل صدور شناسنامه*  
محل تولد*  
سریال شناسنامه*
سریال ردیف سری
     
شماره دانش آموزی *  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
پایه
آخرین معدل*
دین*
 
ملیت*
 
نام انگلیسی*  
نام خانوادگی انگلیسی*  
تلفن ثابت 1*  
تلفن ثابت 2*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک*  
آدرس*  
کد پستی *  
ویژگی های فردی *  
توضیحات *  
سابقه پزشکی*  
*  
*  
*  
*  
*  
نام انگلیسی*  
شغل *  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار*  
تلفن همراه*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
پست الکترونیک*  
توضیحات*  
نام*  
نام خانوادگی*  
شغل*  
آدرس محل کار*  
تلفن محل کار*  
میزان تحصیلات*
رشته تحصیلی*  
تلفن همراه*  
پست الکترونیک*  
توضیحات*  
نسبت*
 
نام*
 
نام خانوادگی*
 
سن*
 
شغل*
 
تلفن همراه*
 
میزان تحصیلات*
توضیحات*
 


سال تحصیلی*
 
مقطع*
 
پایه*
 
معدل*
نام مدرسه*
 
تلفن*
 
تلفن ثابت 2*
 
آدرس مدرسه*
 
توضیحات*
 


عکس *
انتخاب
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.

  ضمیمه *
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
کد ملی
شماره شناسنامه
محل صدور شناسنامه
محل تولد
سریال شناسنامه
سریال ردیف سری
شماره دانش آموزی
سال تحصیلی
مقطع
پایه
پایه
آخرین معدل
دین
ملیت
نام انگلیسی
نام خانوادگی انگلیسی
تلفن ثابت 1
تلفن ثابت 2
تلفن همراه
پست الکترونیک
آدرس
کد پستی
ویژگی های فردی
توضیحات
سابقه پزشکی

مبلغ  ريال
شماره فیش*
تاریخ واریز*
/
/