کادر اداری و اجرایی
 
 
 
 
 
  معاون پرورشی  :
 
             داود اشراقی
 
 
 
 
 
 
 
 
             معاون اجرایی :
 
              امیر گردان       
 
 
 
 
 
 
       
            معاون آموزشی :
 
             کیوان قدامی
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
          
           مشاور تحصیلی :
 
 
         میثم خوش سیما
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
          
       
            امور دفتری :
 
         حسن مومنی ها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               امور مالی:
 
           سجاد ساکی
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
               پشتیبانی :
 
         ابوالقاسم خزائی
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                پشتیبانی:
           سپـهـر ایطاء