مدیر دبیرستان
 
 
هادی عاقلی مقدم
 
سمت :   مدیر دبیرستان
متولد :   1347
میزان تحصیلات :   دکترا تخصصی
رشته تحصیلی:   ژئومورفولوژی
محل تحصیل : دانشگاه تهران